CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Hội nghị lần thứ 31 Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Sáng 20/2, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 31 nhằm tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam cho biết: Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công việc theo kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp nghiên cứu đề xuất, xây dựng nội dung các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên được quan tâm, nâng cao chất lượng, trong đó tập trung việc xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) và một số văn bản liên quan trực tiếp đến thanh niên và công tác thanh niên. Các Bộ, ngành chủ động trong xây dựng kế hoạch thực hiện văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện theo ngành dọc của mình. Công tác phối hợp giữa Ủy ban thanh niên và các bộ, ngành được thực hiện tích cực, chủ động, chặt chẽ hơn. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên được thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Các giải pháp về phát huy ý kiến chuyên gia, tăng cường đối thoại, tuyên truyền pháp luật, chính sách, phát huy thanh niên trong tham gia xây dựng Luật, chính sách thanh niên có kết quả rõ nét và đạt hiệu quả tốt hơn.

Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã thực hiện có trách nhiệm việc phối hợp với Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan tham gia vào quá trình xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi). Nhiều đề xuất đã được cơ quan chủ trì tiếp thu đưa vào Dự thảo Luật. Đồng thời, tích cực phối hợp xây dựng các dự thảo văn bản và tổ chức triển khai  các pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Năm 2019, Thường trực Ủy ban, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tham gia góp ý 13 văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Thường trực Ủy ban, Ban Thư ký Ủy ban tham gia đầy đủ, trách nhiệm các cuộc họp, hội thảo Ban soạn thảo, Tổ biên tập về xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật, chính sách thanh niên và các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm góp ý chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam báo cáo kết quả năm 2019

 

Đến ngày 30/12/2019, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên thực hiện tại 06 tỉnh và 02 bộ, ngành, đạt 100% kế hoạch đề ra.

06/06 tỉnh và 02 Bộ đến kiểm tra đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 để ban hành Chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về thanh niên, gắn với thực tiễn địa phương, lĩnh vực bộ phụ trách để thực hiện Chiến lược;

Các tỉnh, Bộ ngành đều quan tâm chú ý hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chiến lược thanh niên đến các đối tượng có liên quan ở các cấp; công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên, công tác thanh niên và chế độ thông tin báo cáo; bố trí kinh phí từ ngân sách kết hợp xã hội hoá hoặc lồng ghép để thực hiện các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu và các nội dung chính sách tỉnh, bộ quan tâm.

Tuy nhiên, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác thanh niên, còn nhầm lẫn giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng của các đoàn thể về công tác này, chưa dành sự quan tâm đúng mức và khoán công tác thanh niên cho Đoàn Thanh niên. Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tại một số cơ quan, đơn vị thuộc một số địa phương còn chậm; Một số chỉ tiêu về phát triển thanh niên chưa xuất phát từ nhu cầu của thanh niên, thực tiễn của địa phương; nhiều giải pháp thực hiện còn chung chung, chưa rõ việc, …

Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với một số nhóm thanh niên quy định trong Luật Thanh niên, năm 2019, Thường trực Ủy ban thanh niên đã chỉ đạo Văn phòng Uỷ ban triển khai thực hiện Đề án điều tra đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với một số nhóm thanh niên quy định trong Luật Thanh niên theo Kế hoạch. Đến nay, đã thực hiện việc hệ thống hóa các văn bản chính sách, pháp luật đối với một số nhóm thanh niên quy định trong Luật Thanh niên;

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019, Ủy ban đã phối hợp với Trung ương Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại thanh niên , đặc biệt là các hoạt động cơ chế và các hoạt động hợp tác thanh niên trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN+ , các hoạt động hợp tác với Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Tại Hội nghị, nhiều thành viên Ủy ban cũng cho rằng, hoạt động của UBQG về thanh niên Việt Nam trong năm 2019 hết sức thiết thực, trong đó, phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng cơ chế chính sách, hỗ trợ thanh niên, đem lại lợi ích thiết thực cho thanh niên Việt Nam thông qua xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi) trình Quốc hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam đề nghị Văn phòng UBQG về Thanh niên Việt Nam tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ủy viên UBQG làm căn cứ có báo cáo đánh giá hoàn thiện gửi Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhận định, nhìn tổng thể năm 2019, UBQG về Thanh niên Việt Nam đã làm được rất nhiều việc, trong đó có việc hoàn tất kiểm tra, đánh giá về quá trình thực hiện chính sách pháp luật thanh niên ở các địa phương. Đây là bước thể hiện trách nhiệm cao của các thành viên Ủy ban, sự nỗ lực cố gắng của tất cả các Bộ ngành tham gia.

"Chất lượng kiểm tra, giám sát được cải thiện tốt hơn, thành phần tham gia các đoàn kiểm tra khá đầy đủ, việc nhận thức về thanh niên và công tác thanh niên ở các địa phương, Bộ ngành cũng đã có bước chuyển biến; thông tin và kết quả thu nhận được từ các đoàn kiểm tra có nhiều giá trị thực tiễn có thể bổ sung vào nhận định đánh giá", đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá.

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Ủy ban sẽ tham gia cùng với các cơ quan chức năng như Quốc hội, Bộ Nội vụ để trình, thông qua Luật Thanh niên sửa đổi. Đây là cơ sở rất quan trọng để xác định nội dung, hoạt động của Ủy ban trong quá trình thực hiện kiểm tra chính sách ở các địa phương, đơn vị. Năm 2020 cũng là năm kết thúc 10 năm Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, vì thế Ủy ban có trách nhiệm đánh giá, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển của thanh niên Việt Nam trong 10 năm; sớm tham gia cùng các đơn vị chức năng xây dựng, trình Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn mới; Ủy ban nên đề nghị các địa phương, các đơn vị cung cấp những nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong năm mà các địa phương, đơn vị thực hiện để có cơ sở tổng thể đánh giá đầy đủ hơn.

Trong năm 2020, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị UBQG về Thanh niên Việt Nam kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc sau khi Luật thanh niên sửa đổi được thông qua tại Quốc hội. Việc cụ thể hóa Luật thanh niên và các vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, chính sách thanh niên sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc này.

Trên cơ sở Dự thảo, việc thực hiện các đoàn kiểm tra sẽ diễn ra theo dự kiến, tuy nhiên, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam rất mong các thành viên Ủy ban tiếp tục xem xét, cho ý kiến trực tiếp về địa bàn, dự kiến phân công nhiệm vụ và những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần chú ý khi làm việc với các địa phương để Ủy ban tiếp thu và ban hành chính thức.

TheoDoanthanhnien.vn

Số người online: 108

Lượt truy cập: 1394091

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 02623.855574 - 

Fax:

Email: hoilienhiepthanhniendaklak@gmail.com