CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2017

Chủ đề: “Hội nhập năm châu – Sánh vai cùng thế giới”

1. Tìm hiểu về: Vai trò của thanh niên Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Là một bộ phận quan trọng của thanh niên Việt Nam, thanh niên Quân đội có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Do đó, sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội liên quan mật thiết đến chất lượng và khả năng tập hợp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên Quân đội.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta, lớp lớp thế hệ đoàn viên, thanh niên trong Quân đội đã kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất của ông cha; chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, xây đắp nên truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, thanh niên Quân đội cùng nhân dân cả nước đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Quân đội là lực lượng nòng cốt góp phần trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đi đầu trong phòng, chống thiên tai; chấp nhận khó khăn, gian khổ nơi biên giới, hải đảo, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh.

Hiện nay, thanh niên Quân đội được tuyển chọn kỹ, có trình độ học vấn cao, được giáo dục, rèn luyện toàn diện cả về chính trị, đạo đức, văn hóa và sức khỏe; là lực lượng chủ yếu, trực tiếp nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội ta. Công tác vận động thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn trong Quân đội đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Tổ chức Đoàn thường xuyên được kiện toàn, đóng vai trò tích cực trong tập hợp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong mọi nhiệm vụ. Công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng, truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên luôn được coi trọng.

Các phong trào: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”; “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”, “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,… đã được phát động rộng khắp, thu hút tuyệt đại bộ phận đoàn viên, thanh niên tham gia. Những hoạt động đó đã bảo đảm cho công tác thanh niên trong Quân đội thực sự là trường học lớn để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuyệt đại đa số thanh niên Quân đội hiện nay có tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống dân tộc, Quân đội, giác ngộ sâu sắc mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, gắn bó máu thịt với nhân dân; có đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội nghiêm, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Họ đã và đang chứng tỏ là lực lượng xung kích, đi đầu, sáng tạo, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, quá trình vận động, tập hợp thanh niên trong Quân đội hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế, cần tiếp tục khắc phục. Công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên ở một số đơn vị chưa sâu, thiếu cách làm mới, chưa thật sự hấp dẫn, cuốn hút thanh niên. Sinh hoạt đoàn còn đơn điệu; tính chiến đấu chưa cao. Kiến thức, năng lực của một bộ phận cán bộ Đoàn chưa ngang tầm. Ở một số đơn vị, hoạt động phối hợp với địa phương còn mang tính thời vụ, chưa đồng bộ. Một bộ phận thanh niên Quân đội nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới chưa sâu sắc; nhận diện về đối tượng, đối tác chưa rõ ràng; ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao; còn để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội. Thực tiễn đó đòi hỏi cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong Quân đội; từ đó, có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên một cách phù hợp, hiệu quả.

Trước hết, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác thanh niên trong Quân đội. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của tổ chức đảng, sự chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp và hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên. Hai là, tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cần chú trọng giáo dục truyền thống, mục tiêu, lý tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên. Ba là, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”. Bốn là, chăm lo xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa trong Quân đội, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tuổi trẻ Quân đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phấn đấu đưa phong trào của đơn vị phát triển không ngừng; từng đoàn viên, thanh niên luôn tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị… Thanh niên Quân đội đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trích Tapchiqptd.vn

2. Phong trào hành động

a. Nội dung sinh hoạt

- Tuyên truyền Kỷ niệm 71 năm ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (19/12/1946 - 19/12/2017); Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2017); Tuyên truyền Kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2017).

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa Đông 2017” và “Xuân tình nguyện 2018”.

b. Hình thức tổ chức:

- Vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thông qua những việc làm thiết thực mang lại hiệu quả cao tạo được sức lan tỏa trong thanh niên.

- Bên cạnh đó BCH các Chi đoàn lồng ghép lựa chọn những nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với chi đoàn như: Tuyên truyền trong sinh hoạt Chi đoàn, xem phim tư liệu, tổ chức hội thi, giao lưu với gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác...

3. Sổ tay nghiệp vụ: Chi đoàn với công tác giáo dục thanh niên

3.1. Mục đích

Công tác giáo dục là một trong những nội dung trọng tâm của tổ chức Đoàn. Việc giáo dục thanh niên được thực hiện ở tất cả các cấp bộ Đoàn và đặc biệt là ở Chi đoàn, bởi lẽ Chi đoàn là môi trường giáo dục và rèn luyện đoàn viên, tạo điều kiện cho đoàn viên nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt thông qua các phong trào hành động cách mạng. Mặt khác, một trong hai chức năng chính của Chi đoàn là thông qua các hoạt động giúp giáo dục lý tưởng cộng sản, từng bước nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giai cấp nhằm hoàn thiện nhân cách cho mỗi đoàn viên, thanh niên.

3.2. Nội dung – Biện pháp tổ chức công tác giáo dục của Chi đoàn

Công tác giáo dục thanh niên của Chi đoàn bao gồm các nội dung như giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

+ Mục đích của công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhằm trang bị cho đoàn viên, thanh niên kiến thức lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương chính sách của Đảng từ đó nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

+ Chi đoàn lựa chọn nội dung và hình thức chuyển tải phù hợp với đặc thù của đối tượng đoàn viên, thanh niên tại địa phương của mình. Trong từng nội dung cần lưu ý phương thức chuyển tải khác nhau.

+ Đối với các nội dung của chủ nghĩa Mác-Lênin có thể tổ chức các hình thức sinh động, hấp dẫn để thu hút sự quan tâm nghiên cứu đoàn viên, thanh niên như: đố vui, thi hái hoa dân chủ, thi thuyết trình, giải ô chữ...

+ Đối với các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh có thể tổ chức các hình thức giáo dục như tọa đàm, viết bài cảm nhận, thi tìm hiểu.

+ Đối với các nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chi đoàn có thể chuyển tải thông qua bản tin Chi đoàn, tổ chức nghe báo cáo chuyên đề, tổ chức sinh hoạt trong Chi đoàn...

- Công tác giáo dục truyền thống

+ Mục đích của công tác giáo dục truyền thống là nhằm giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về lịch sử hào hùng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống địa phương, từ đó khơi gợi lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực tự cường và lòng yêu nước trong đoàn viên, thanh niên.

 + Công tác giáo dục truyền thống có thể được thực hiện tại Chi đoàn thông qua các hình thức như tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan bảo tàng, di tích lịch sử cách mạng, giao lưu gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, viếng nghĩa trang, thăm và chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, có công với cách mạng, thi tìm hiểu lịch sử, viết bài cảm nhận, kể chuyện truyền thống.

- Công tác giáo dục đạo đức lối sống

+ Giáo dục đạo đức lối sống nhằm xây dựng lối sống đẹp trong thanh niên.

+ Chi đoàn thực hiện công tác giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động như: nêu gương điển hình tiên tiến, tuyên dương người con hiếu thảo, thanh niên nghĩa cử đẹp, con ngoan trò giỏi, đoàn viên tiêu biểu...

+ Giáo dục nếp sống văn hóa: vận động đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng địa phương an toàn - sạch đẹp - văn minh - nghĩa tình, tham gia xây dựng thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng (vận động không xả rác nơi công cộng, tổ chức các hoạt động ngày chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, không vi phạm luật giao thông đường bộ, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tiết kiệm trong sinh hoạt, cưới hỏi, đấu tranh phê bình những trường hợp có lối sống xa hoa, lãng phí, đua đòi…)

- Công tác giáo dục pháp luật

+ Chi đoàn cần triển khai cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu học tập những chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật nghĩa vụ quân sư, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Dân sự, Luật Phòng, chống ma túy, Luật An toàn giao thông đường bộ… với các hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên như: đố vui, thi tìm hiểu, mời người am hiểu kiến thức pháp luật tư vấn giải đáp cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham dự các phiên tòa tại tòa án địa phương...

+ Để công tác giáo dục đạt được mục đích đề ra đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu của Ban chấp hành Chi đoàn nhằm lựa chọn các nội dung và hình thức giáo dục phù hợp với đối tượng được giáo dục là đoàn viên, thanh niên tại địa phương mình. Sự thành công trong công tác giáo dục sẽ có tác dụng tích cực đến hoạt động phong trào của Chi đoàn.

4. Kỹ năng nghiệp vụ

Trò chơi: Thi đố về trái cây

- Mục đích: Rèn luyện trí nhớ, khéo léo.

- Số lượng: Từ 20 - 50 người, chia thành 2 đội.

- Địa điểm: Trong phòng, ngoài sân.

- Thời gian: Từ 5 - 7 phút.

- Cách chơi: Quản trò chia ra thành nhiều nhóm, quản trò ra 1 mẫu tự, sau đó quản trò sẽ chỉ định 2 nhóm, 2 nhóm này phải trả lời lần lượt qua lại từng tên trái cây có mẫu tự đầu giống mẫu tự trọng tài đã cho. Sau câu trả lời của nhóm này, nhóm kia phải trả lời ngay, trong thời gian trọng tài đếm từ 1 - 5 nếu không trả lời được thì xem như thua cuộc.

Ví dụ: quản trò ra chữ “M” thì 1 nhóm sẽ tìm tên các loại trái nào có mẫu tự là “M” như: me, mít, mãng cầu, mơ,… cho đến khi kết thúc cuộc chơi

Người chơi không được lặp lại tên trái cây mà nhóm kia đã trả lời rồi. Quản trò có thể thay đổi các mẫu tự khác.

Trò chơi: Múa hình tượng

- Mục đích: Trò chơi là những bài học ôn lại lịch sử, các danh nhân anh hùng.

- Số lượng: Có 2 đội tham gia, mỗi đội từ 8 - 10 người.

- Địa điểm: Trong phòng, tập trung tại sân bãi rộng.

- Thời gian: Có thể quy định.

- Vật dụng: Liệt kê tất cả tên những danh nhân, anh hùng dân tộc của đất nước. Tìm hiểu những hành động, cử chỉ, dáng đứng… đã trở thành hình tượng (hình ảnh quen thuộc trong lòng dân).

- Cách chơi: Mỗi đội lần lượt cử 1 đại diện lên sân khấu (đứng trước đội mình) diễn tả hành động hay tạo dáng hình tượng 1 danh nhân, anh hùng dân tộc nào đó để cho đội mình đoán và nêu tên. Mỗi đội có 5 lần ra lời đố, mỗi lượt trả lời quy định cho trả lời 1 lần, đội nào có nhiều câu trả lời đúng đội đó thắng.

Chú ý: Trước lúc ra lời đố, người đại diện phải đưa đáp án trước cho trọng tài.

BAN BIÊN TẬP

Số người online: 15

Lượt truy cập: 732451

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 02623.855574 - 

Fax:

Email: hoilienhiepthanhniendaklak@gmail.com